fbpx

Algemene Voorwaarden

Deze overeenkomst is voor het laatst aangepast op 18 Juli 2021.

Welkom bij Surveying Hub

In deze voorwaarden worden de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van Surveying Hub uiteengezet.

Door deze website te bezoeken, gaan wij ervan uit dat u deze voorwaarden en bepalingen volledig aanvaardt. Ga niet verder met het gebruik van de website van Surveying Hub als u niet alle voorwaarden accepteert die op deze pagina worden vermeld.

De volgende terminologie is van toepassing op deze voorwaarden en bepalingen, privacyverklaring en disclaimer
en op alle overeenkomsten: “Klant”, “U” en “Uw” verwijst naar u, de persoon die deze website bezoekt
en die de algemene voorwaarden van de Onderneming aanvaardt. “De Onderneming”, “Ons”, “Wij”, “Onze” en “Ons”, verwijst
naar onze Onderneming. “Partij”, “Partijen”, of “Ons”, verwijst naar zowel de Klant als onszelf, of ofwel de Klant
of onszelf. Alle termen verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de tegenprestatie van de betaling die nodig is om
het proces van onze bijstand aan de Cliënt op de meest geschikte wijze, hetzij door formele bijeenkomsten
van bepaalde duur, of op enige andere wijze, met het uitdrukkelijke doel te voldoen aan de behoeften van de Cliënt met betrekking tot
van de levering van de genoemde diensten/producten van de Vennootschap, in overeenstemming met en onderworpen aan de geldende Nederlandse wetgeving
van Nederland. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud,
hoofdlettergebruik en/of hij/zij of zij, worden beschouwd als onderling verwisselbaar en dus als betrekking hebbend op hetzelfde.Cookies
Wij maken gebruik van cookies. Door de website van Surveying Hub te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies
in overeenstemming met het privacybeleid van Surveying Hub.De meeste van de hedendaagse interactieve websites
gebruiken cookies om ons in staat te stellen gebruikersgegevens voor elk bezoek op te halen. Cookies worden gebruikt in sommige delen van onze site
om de functionaliteit van dit gebied en het gebruiksgemak voor de mensen die het bezoeken mogelijk te maken. Sommige van onze
geaffilieerde/adverterende partners kunnen ook cookies gebruiken.Licentie
Tenzij anders vermeld, zijn Surveying Hub en/of zijn licentiegevers eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten voor
al het materiaal op Surveying Hub. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U mag pagina’s bekijken en/of afdrukken
pagina’s van info@surveyinghub.nl bekijken en/of afdrukken voor uw eigen persoonlijk gebruik, onder voorbehoud van de beperkingen in deze voorwaarden.

U mag niet:

Materiaal van https://surveyinghub.nl herpubliceren

Materiaal van https://surveyinghub.nl verkopen, verhuren of in sublicentie geven

Materiaal van https://surveyinghub.nl reproduceren, dupliceren of kopiëren

Inhoud van Surveying Hub opnieuw distribueren (tenzij de inhoud specifiek is gemaakt voor herdistributie).

1. Voorbehoud van rechten

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en naar eigen goeddunken te verzoeken dat u alle koppelingen of een bepaalde
koppeling naar onze website. U stemt ermee in alle links naar onze website onmiddellijk te verwijderen na een dergelijk verzoek. We behouden ons ook
behouden ons het recht voor om deze voorwaarden en het linkbeleid op elk moment te wijzigen. Door verder te gaan
te koppelen aan onze website, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan en zich te houden aan deze voorwaarden en bepalingen voor koppelen.

2. Verwijdering van links van onze website

Als u een link op onze website of een gelinkte website om welke reden dan ook bezwaarlijk vindt, kunt u contact
hierover contact met ons opnemen. Wij zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar zijn niet verplicht om dit te doen of om te reageren
direct aan u te beantwoorden.
Hoewel wij ons inspannen om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website correct is, garanderen wij de volledigheid
of nauwkeurigheid; noch verplichten wij ons ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de
website up to date wordt gehouden.

3. Aansprakelijkheid voor inhoud

Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige inhoud die op uw website verschijnt. U gaat ermee akkoord ons te vrijwaren
en ons te verdedigen tegen alle claims die voortkomen uit of gebaseerd zijn op uw website. Geen link(s) mogen verschijnen op een
pagina op uw website of binnen een context met inhoud of materiaal dat kan worden geïnterpreteerd als
lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maakt op, anderszins in strijd is met, of pleit voor inbreuk op of
andere schending van de rechten van derden.

4. Aanbiedingen

Elke door of namens Surveying Hub gedane aanbieding of uitgebrachte offerte is vrijblijvend en bindt Surveying Hub niet, behoudens indien en voor zover Surveying Hub uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft verklaard of partijen schriftelijk anders mochten zijn overeengekomen.

Alle in verband met een aanbieding of offerte verstrekte brochures, catalogi, prijslijsten en folders en alle daarbij verstrekte (technische) informatie in de vorm van ontwerpen, tekeningen of andere afbeeldingen, modellen, monsters, tabellen, schema’s e.d., alsmede alle overige verstrekte gegevens en informatie blijven uitdrukkelijk de industriële en intellectuele eigendom van Surveying Hub. Het is de Wederpartij uitdrukkelijk verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Surveying Hub enig materiaal, gegevens of informatie als bedoeld in de vorige volzin geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of op welke wijze dan ook aan derden kenbaar te maken en/of door derden te laten gebruiken en/of te verkopen of aan een ieder ter beschikking te stellen. Het gebruik van dit materiaal, deze gegevens en informatie blijft strikt beperkt tot gebruik door de Wederpartij in het kader van de aan Surveying Hub verstrekte opdracht. Al het hier bedoelde materiaal, gegevens en informatie dienen onmiddellijk aan Surveying Hub te worden geretourneerd op eerste verzoek van Surveying Hub of indien de Wederpartij binnen de termijn van de offerte geen overeenkomst aangaat of indien de Wederpartij deze overeenkomst annuleert.

5. Prijzen

Prijzen zijn in Euro’s en elke prijsopgave is vrijblijvend.

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld, zijn de prijzen: (i) gebaseerd op levering af fabriek of af magazijn van Surveying Hub; (ii) exclusief BTW, invoerrechten en andere belastingen, heffingen en rechten; (iii) exclusief de kosten van verpakking, in- en uitlading, vervoer en verzekering; (iv) exclusief de kosten van montage, installatie en inbedrijfstelling, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, in welk geval de hier genoemde kosten afzonderlijk zullen worden gespecificeerd.

In alle gevallen worden prijzen vermeld of overeengekomen onder de voorwaarde dat koerswijzigingen worden doorberekend indien de officiële koers op het moment van levering meer dan 2% afwijkt van de koers op de datum waarop de aanbieding of offerte is gedaan, waarbij laatstgenoemde koerspariteit als 100 wordt beschouwd.

6. Betaling

Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum.

De betaling wordt geacht te zijn verricht zodra het gehele openstaande bedrag is overgemaakt en gestort op de door Surveying Hub aangewezen bankrekening, zonder aftrek of schuldvergelijking in geval van betaling na de overeengekomen betalingstermijn.

De cliënt wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is vanaf de vervaldag van de vordering rente verschuldigd over het openstaande bedrag zonder aanmaning of ingebrekestelling, waarbij de rente 1% per maand bedraagt of, indien hoger, een percentage gelijk aan de wettelijke rente, alsmede alle kosten die ontstaan als gevolg van niet of niet tijdige betaling door de cliënt, waaronder zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 250,00. Surveying Hub is te allen tijde gerechtigd zekerheid te verlangen.

Surveying Hub is te allen tijde gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen dat deze zekerheid stelt.

Surveying Hub is gerechtigd de nakoming van een verplichting op te schorten, indien Opdrachtgever nalaat de verlangde deugdelijke zekerheid te stellen.

7. Levering

Door Surveying Hub genoemde leveringstermijnen gelden steeds bij benadering.

Levering geschiedt af fabriek/magazijn.

Een leveringstermijn gaat niet eerder in dan op het moment dat Surveying Hub alle noodzakelijke bescheiden en gegevens, zoals, maar niet beperkt tot, bouwtekeningen, opmeting, betalingszekerheid e.d., zulks ter beoordeling van Surveying Hub, zal hebben ontvangen.

Niet tijdige levering kan nimmer aanleiding geven tot schadevergoeding, noch het recht geven aan het Cliënt tot niet-nakoming van enige verplichting jegens Surveying Hub.

Gedurende de periode van levering is Surveying Hub gerechtigd aan het Cliënt een tijdelijk alternatief aan te bieden, bijvoorbeeld door middel van huur, voor rekening van het Cliënt.

Het vervoer van goederen geschiedt voor rekening en risico van het Cliënt.

Surveying Hub is vrij in de keuze van het middel en de wijze van vervoer.

Surveying Hub is gerechtigd om deelleveringen te verrichten en om voor deelleveringen facturen te sturen.

Opdrachtgever is aan Surveying Hub een door Surveying Hub in redelijkheid vast te stellen vergoeding (inclusief BTW) verschuldigd voor de vrachtkosten en behandelingskosten.

8. Reclamaties

Met betrekking tot zichtbare gebreken en tekorten dient een schriftelijke reclame binnen een termijn van 14 dagen te worden ingediend. Terzake van verborgen gebreken dient een schriftelijke reclame te worden ingediend binnen 14 dagen na ontdekking van een dergelijk gebrek of binnen 14 dagen nadat een dergelijk gebrek redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden. In ieder geval binnen de in artikel 9 gestelde garantietermijn, bij gebreke waarvan leveringen/werkzaamheden geacht worden door de Opdrachtgever te zijn aanvaard en niet meer te kunnen worden betwist.

Indien een klacht wordt ingediend, dient de Klant de goederen onmiddellijk terug te bezorgen aan Surveying Hub voor rekening en risico van de Klant, op straffe van verlies van het recht om te reclameren.

De aansprakelijkheid van Surveying Hub in geval van een zichtbaar of verborgen gebrek kan nooit leiden tot een andere verplichting aan de zijde van Surveying Hub dan:

i. terugbetaling van de koopprijs, of

ii. reparatie, of

iii. (her)levering van deugdelijke zaken, zulks ter keuze van Surveying Hub

Indien de (her)levering van deugdelijke zaken de terugbetaling van de koopprijs is, dan geschiedt terugbetaling binnen 14 dagen na terugzending van de zaken.

9. Derden

Surveying Hub is gerechtigd derden in te schakelen voor de levering van producten en/of het verrichten van diensten of andere verplichtingen.

10. Overmacht

Indien Surveying Hub door overmacht is verhinderd enige verplichting jegens de Wederpartij na te komen en de overmachtsituatie naar het oordeel van Surveying Hub van blijvende of langdurige aard is, zullen partijen in overleg treden over een regeling.

Indien Surveying Hub door overmacht is verhinderd enige verplichting jegens de Wederpartij na te komen en de overmacht naar het oordeel van Surveying Hub van tijdelijke aard zal zijn, is Surveying Hub gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis die de overmachtsituatie veroorzaakt zich niet meer voordoet.

Als “overmacht” wordt beschouwd, iedere omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis, waar ook plaatsvindend, optredend of zich voordoende, die de correcte, volledige en tijdige nakoming van enige verplichting van Surveying Hub tijdelijk of blijvend verhindert, onmogelijk maakt of onredelijk bezwaarlijk maakt, alsmede iedere omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis die Surveying Hub redelijkerwijs niet kan voorkomen of die geheel of ten dele buiten de invloedssfeer van Surveying Hub ligt of waarop Surveying Hub geen invloed kan uitoefenen. Als omstandigheden, oorzaken of gebeurtenissen die overmacht opleveren, worden onder meer beschouwd brand, explosie, blikseminslag, ijsgang, laag water, hoog water, vloedgolf, springtij, overstroming, aardbeving, natuurrampen; storm, tornado, cycloon, sneeuw, vorst en andere weersomstandigheden; stakingen, werkonderbrekingen, bovenmatig (ziekte)verzuim van personeel, arbeidsonrust, uitsluitingen, boycot; oorlog (verklaard of niet), mobilisatie, belegering, belegering, blokkade, molest; rellen, revolutie, sociale onrust; maatregelen en/of voorschriften van overheidswege die de nakoming van verplichtingen verhinderen, vertragen of anderszins bemoeilijken; gebrek aan transportmiddelen; onbevaarbaarheid of onbruikbaarheid van in aanmerking komende transportroutes of transportmiddelen; storingen of onderbrekingen in de levering, levering of beschikbaarheid van energie; storingen of onderbrekingen in of van het functioneren van enig openbaar nutsbedrijf; storingen of onderbrekingen of beëindiging van de levering van grondstoffen, halffabrikaten en/of eindproducten; storingen of vertraging in of van, of onderbrekingen of beëindiging van de levering van onderdelen, reserveonderdelen en andere artikelen; elke omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis die het gevolg is van of verband houdt met het zogenaamde millenniumprobleem; het niet nakomen van verplichtingen door een debiteur of contractspartner van Surveying Hub (inclusief het niet nakomen van verplichtingen door één of meerdere derden); technische storingen en/of defecten, vertragingen, verstoringen of onderbrekingen van of bij het herstellen van machines, materiaal, apparatuur, gereedschappen en/of instrumenten; ernstige ziekten en ziekten met een epidemisch karakter.

11. Garantie

De garantietermijn van geleverde goederen en/of diensten door Surveying Hub bedraagt 6 maanden.

Indien garantietermijn van de fabrieksgarantie op de geleverde goederen afwijkt van de hierboven genoemde termijn, prevaleert de door de fabriek verstrekte garantietermijn.

De garantieperiode vangt aan op de dag van levering.

Surveying Hub is met inachtneming van de garantie slechts aansprakelijk voor gebreken waarvan hij binnen de garantietermijn op de hoogte is gesteld en waarvan de opdrachtgever bewijst dat deze binnen die termijn zijn ontstaan als rechtstreeks gevolg van de ondeugdelijke fabricagemethode en/of gebruik van ondeugdelijke materialen. Voor het overige is Surveying Hub niet aansprakelijk.

De verplichtingen van Surveying Hub uit hoofde van deze garantie gaan niet verder dan tot kosteloze vervanging of reparatie van de gebrekkige producten, naar keuze van Surveying Hub.

De kosten (zoals inter ail transportkosten) gemaakt voor herstelling/vervanging ter plaatse zijn te allen tijde ten laste van de cliënt, met uitzondering van de arbeidskosten voor de herstelling/vervanging in kwestie onder de garantie.

Voor herstelling/vervanging en/of onderhoud door derden heeft de klant steeds de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Surveying Hub nodig, op straffe van verval van de garantie.

Onder de garantie vallen nimmer gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundige behandeling of onoordeelkundig of onjuist onderhoud of reparaties/vervangingen en/of onderhoud, et cetera, door opdrachtgever of derden.

12. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Surveying Hub is beperkt tot nakoming van deze verplichtingen uit hoofde van de in artikel 9 genoemde garantie. Iedere verdere aansprakelijkheid, zowel voor directe als voor indirecte schade, kosten en interesten, veroorzaakt door werknemers van Surveying Hub of door Surveying Hub ingeschakelde derden, is, behoudens in geval van grove schuld en/of opzettelijk nalaten, uitdrukkelijk uitgesloten.

De opdrachtgever vrijwaart Surveying Hub voor elke mogelijke aansprakelijkheid jegens derden voortvloeiend uit of verband houdend met door Surveying Hub ten behoeve van de opdrachtgever verrichte diensten en/of leveringen.

13. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde goederen blijft bij Surveying Hub totdat alle vorderingen van Surveying Hub op de opdrachtgever volledig zijn voldaan.

In geval van niet-nakoming van enige verplichting van de cliënt jegens Surveying Hub, is laatstgenoemde gerechtigd de goederen zonder voorafgaande ingebrekestelling terug te nemen

14. Pandrecht en retentierecht

Op alle zaken die Surveying Hub uit welke hoofde dan ook onder zich heeft of zal krijgen, wordt ten behoeve van Surveying Hub een pandrecht gevestigd en is hij gerechtigd tot een retentierecht ex artikel 3:290 BW tot zekerheid van alle vorderingen die Surveying Hub op de cliënt heeft en/of zal krijgen.

15. Diensten

Met name in die gevallen waarin Surveying Hub contractueel verplicht is tot het verlenen van enige diensten, zal Surveying Hub slechts zo goed als redelijkerwijs mogelijk presteren zonder garantie op de resultaten als nodig om aan de wensen van Opdrachtgever te voldoen.

16. Wettigheid

Indien één of meer artikelen van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zijn, laat dit de overige artikelen onverlet.

17. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten, waarop de onderhavige algemene voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen van Surveying Hub en/of de opdrachtgever zullen uitsluitend worden onderworpen aan het oordeel van de arrondissementsrechtbank te Den Haag.

18. Vertalingen

In geval van tegenstrijdigheid tussen de originele (Nederlandse) versie en de vertaalde (Engelse) versie van de onderhavige algemene voorwaarden, prevaleert de originele (Nederlandse) versie.

 

SHOPPING CART

close